مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Promo Hosting Indonesia 1GB -
Disk Space: 1GB SSD; Bandwidth: Unlimited; Website: Unlimited

Promo Hosting Singapore 1GB -
Disk Space: 1GB SSD; Bandwidth: Unlimited; Addon Domain: Unlimited; Sub Domain: Unlimited

Promo Hosting USA 1GB -
Disk Space: 1GB SSD; Bandwidth: Unlimited; Addon Domain: Unlimited; Sub Domain: Unlimited

Promo Hosting Unlimited Disk Space -
Disk Space: Unlimited; Bandwidth: Unlimited; Addon Domain: 1; Sub Domain: Unlimited

Promo Reseller Hosting -
Disk Space: 10GB; Bandwidth: Unlimited

Promo Reseller Hosting Gratis WHMCS -
Disk Space: 10GB; Bandwidth: Unlimited; WHMCS License: Free

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.156.69.204) وارد شده است.