مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Promo Cloud Hosting .....1GB SSD - Disk Space 1GB SSD; Bandwidth Unlimited; RAM 1GB; CPU 1; Addon Domain 2; Gratis SSL

Promo Cloud Hosting ....2GB SSD - Disk Space 2GB SSD; Bandwidth Unlimited; RAM 2GB; CPU 2; Addon Domain 4; Gratis SSL

Promo Cloud Hosting ...5GB SSD - Disk Space 5GB SSD; Bandwidth Unlimited; RAM 3GB; CPU 3; Addon Domain 10; Gratis SSL

Promo Cloud Hosting ..10GB SSD - Disk Space 10GB SSD; Bandwidth Unlimited; RAM 4GB; CPU 4; Addon Domain 20; Gratis SSL

Promo Cloud Hosting .20GB SSD - Disk Space 20GB SSD; Bandwidth Unlimited; RAM 4GB; CPU 4; Addon Domain 40; Gratis SSL

Promo Hosting Unlimited Disk Space -
Disk Space Unlimited; Bandwidth Unlimited; Addon Domain 1; Gratis SSL Certificate

Promo Reseller Hosting -
Disk Space: 10GB; Bandwidth: Unlimited; cPanel Account: Unlimited

Promo Reseller Hosting Gratis WHMCS -
Disk Space: 10GB; Bandwidth: Unlimited; WHMCS License: Free

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.161.19) وارد شده است.