مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
CloudLinux - Dapat menstabilkan kinerja server.

Softaculous VPS - Premium License Softaculous VPS

Virtualizor - Unlimited VPS

WHMCS License - WHMCS License: Branded

WHMCS License: Verified


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.99.70) وارد شده است.